ความเป็นมาของสหกรณ์


สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด


ชื่อสหกรณ์ สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บริการ
วันที่จดทะเบียน 10 พฤศจิกายน 2543
เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ บ.030243
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 9400000225509
สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 31 ธันวาคม

สหกรณ์บีนา จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทบริการได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 มีพื้นที่ดำเนินการใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และพัทลุง เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินงานธุรกรรมทางการเงินตามหลักบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม คือ ปราศจากดอกเบี้ย ด้วยวิธีการสหกรณ์แบบอิสลาม สหกรณ์บีนา จำกัด เป็นองค์กรทางการเงินองค์กรหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม การดำเนินชีวิตของมุสลิมที่นี่จึงตั้งอยู่บนหลักการอิสลาม “เพราะอิสลามคือวิถีการดำเนินชีวิต” กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในสังคมจะต้องถูกต้องตามหลักการของอิสลามเท่า นั้น มุสลิมจึงสามารถใช้บริการได้ แต่ความเป็นจริงแล้วการบริการต่างๆในสังคมมีหลากหลายบริการที่ดำเนินงานอยู่ แต่เป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยทำให้คนมุสลิมไม่สามารถไปใช้ บริการได้ ไม่สามารถไปมีส่วนร่วมได้เพราะขัดกับหลักการของศาสนา จึงเห็นว่า พี่น้องมุสลิมขาดโอกาสในการใช้บริการต่างๆในสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบ ดอกเบี้ย จากการบริการของเอกชนหรือบริการของภาครัฐเพราะบริการมีเงื่อนไขและเกี่ยว ข้องกับดอกเบี้ย โดยเฉพาะบริการทางการเงินและในพื้นที่ไม่มีองค์กรการเงินใดที่ดำเนินงานโดย ปราศจากระบบดอกเบี้ย ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งประกอบด้วยปัญญาชน นักการศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้นำชุมชน ได้ประชุมระดมความคิด และเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรทางการเงินโดยเลือกรูปแบบของสหกรณ์ และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ในการจัดตั้งสหกรณ์ครั้งนี้เพื่อเป็นองค์กรทางการเงินปลอดดอกเบี้ยของ ประชาชน ส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการลงทุนและกิจการทางการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องส่งเสริมการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จัดสวัสดิการทุกประเด็นของปัญหาชีวิต ด้วยหลักการและวิธีการสหกรณ์บนพื้นฐานของหลักการศาสนาอิสลาม เพื่อให้สมาชิกและสังคมส่วนรวมอยู่ดีกินดี มีสันติสุข


และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้แก้ไขชื่อเดิม สหกรณ์บีนา จำกัด เปลี่ยนเป็นสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนไว้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 แล้ว

สหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด © 2019. All Rights Reserved.
Design by AdminBina