พันธกิจ (MISSION)


1. เป็นผู้นำและแบบอย่างด้านสหกรณ์ในรูปแบบอิสลาม
2. บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล
3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอิสลาม
4. ระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน สมบูรณ์โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. เสริมสร้างระบบอุคุวะฮฺอิสลามิยะฮฺ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
6. พัฒนาระบบกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็ง
7. การมีส่วนร่วมและผลักดัน พ.ร.บ. สหกรณ์ปลอดดอกเบี้ย

สหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด © 2019. All Rights Reserved.
Design by AdminBina